Patterns ,

En la sèrie Patterns, la imatge, lluny de la seva unicitat icònica, es veu contaminada per la intrusió de continguts o texts que estableixen diferents tipus de relació amb la informació visual amb la intenció d’arribar a extrems absolutament inconnexos o paradoxals. La unió de dues imatges provinents de naturaleses antagòniques, imatges vectorials i imatges bitmap no fa més que reforçar la idea de confrontació i intrusió per descontextualitzar continguts de gran càrrega suggestiva.