2011_Manovich–De la Monja/Jacoby/Pie Summary

Manovich–De la Monja/Jacoby/Pie Summary

Per afrontar la redacció d’aquest text m’he basat en els tres textos que formen part de la taula que vaig presentar i vaig coordinar en el Simposium Impressió Expandida. A més dels textos de Daniel Jacoby, Marcel Pie i el d’Esteban de la Monja, també he inclos el representatiu text de Lev Manovich, La visualització de dades com a nova abstracció i antisublim.
Amb l’objectiu de presentar un resum de les aportacions de cada autor com a especialistes del seu propi camp, la qual cosa seguidament apareix és el resultat de la selecció de les paraules que es repeteixen en els 4 textos. Aquestes paraules repetides com més vegades es repeteixen va creixent la seva grandària tipogràfica. És a dir visualitzarem una continuïtat de paraules que variaran la seva grandària respecte a les vegades que es repeteixen.

1. es llegeix cada text i per cada text:
1.s’eliminen símbols com ” ! ¡ ? ¿ ( ) [ ] etc
2.s’eliminen les paraules repetides (mantenint la primera aparició)
3.s’eliminen paraules comunes (conjuncions, articles, …)
2. s’agafa el text del manovich (processat tal com explico al pas 1) i per cada paraula (en ordre) es mira si apareix en algun dels altres textos (processats), si és que no aleshores l’elimino, si és que sí, es mira en quants apareix (2,3 o 4) i s’afegeix al text resultant amb la mida en funció del número de repeticions
3. genero el document de sortida